Travelogues & Photos :: Cuba - Gambia - Grenada - Italy - Samoa - Svalbard

Fresco in Pompeii


Previous
Fresco in Pompeii, Italy

Fresco in a house in Pompeii, Italy.
Next